Học phần Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin II giúp người học nắm bắt được những đặc điểm, nội dung của nền sản xuất trong xã hội tư bản thông qua học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư. Đồng thời nắm bắt được xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản trong xã hội hiện đại.


Học phần Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin II giúp người học nắm bắt được những đặc điểm, nội dung của nền sản xuất trong xã hội tư bản thông qua học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, vai trò của giai cấp công và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề mang tính chính trị - xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.Đồng thời nắm bắt được xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ phát triển lên một xã hội cao hơn là xã hội xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan.

Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin I: ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 1 học phần, 3 chương: Bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Chương này cung cấp cho người học hình thành thế giới quan. Chương 2: Phép biện chứng duy vật: Chương này nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới, về vị trí và vai trò của con người trong thế giới. Từ việc nghiên cứu và lý giải các hiện tượng của tự nhiên, xã hội và tư duy sẽ cung cấp cho người học phương pháp luận biện chứng duy vật trong nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn. Chương 3: Chủ nghĩa duy vật Lịch sử: Giúp cho người học lý giải được nguồn gốc, động lực, cách thức và khuynh hướng phát triển xã hội loài người, của nhà nước.