-Bào chế 1 là môn học sẽ cung cấp cho sv đại học dược năm thứ 3 những kiến thức cơ bản và