Học phần tương đương tốt nghiệp: dành cho sinh viên không làm khoá luận tốt nghiệp. Sinh viên được học hai học phần sau: chuyên khoa hệ Nội (Lao, Tâm thần, Da liễu) chuyên khoa Ngoại (Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt).

Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các bệnh thuộc chuyên khoa hệ Nội (Lao, Tâm thần, Da liễu) chuyên khoa hệ Ngoại (Răng Hàm Mặt, tai Mũi Họng, Mắt). Thông qua học phần này giúp cho sinh viên có khả năng nhận định và lập kế hoạch chăm sóc về một số bệnh chuyên khoa hệ Nội hệ Ngoại thường gặp, đồng thời giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về giáo dục sức khỏe, phòng ngừa một số bệnh chuyên khoa thường gặp cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng. Từ đó, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng trong chăm sóc, kỹ năng trong phối hợp, kỹ năng trong quản lý các bệnh chuyên khoa hệ Nội hệ Ngoại thường gặp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Chuẩn đầu ra tương ứng của chương trình đào tạo: CĐR 1, CĐR 2, CĐR 3, CĐR 4, CĐR 5, CĐR6, CĐR7, CĐR 8.