1. Nêu được nguyên lý hoạt động của máy x quang

2. Nêu được cấu tạo hoạt động của bóng X quang kém khí - Bóng Coolidge

3. Nêu được nguyên lý máy X quang cao tần

3. Nêu được các mạch chính của máy X quang           

4. Kể được các thành phần chính của bản điều khiển trên tủ điều khiển máy X quang và hoạt động của máy X quang khi hoạt động.

5. Trình bày được nguyên lý kỹ thuật của phương pháp chụp cắt lớp thường quy.

6. Trình bày được nguyên lý của chụp cắt lớp cùng lúc.